Vegetariánství a životní prostředí

Vegetariánství a životní prostředí

Konzumace masa v Americkém měřítku nemůže být nikdy typem stravy více než malé menšiny světového společenství. Důvody pro toto extrémní prohlášení nejsou sociální, politické nebo ekonomické, jsou ekologické. Tento druh stravy vyžaduje více úrodné půdy, více vody a více energie než máme na celém světě.

Konzumace masa v Americkém měřítku nemůže být nikdy typem stravy více než malé menšiny světového společenství. Důvody pro toto extrémní prohlášení nejsou sociální, politické nebo ekonomické, jsou ekologické. Tento druh stravy vyžaduje více úrodné půdy, více vody a více energie než máme na celém světě.

USA

Dokonce kdybychom pouze uvažovali se setrváním USA na masově intenzivní stravě, vyvstávají tím velmi vážné problémy. Intenzivní systém masné produkce neznamená jen pouhé užívání zdrojů, on je vyčerpává.

Intenzivní zemědělství

Produkce masa a dalších živočišných produktů zabírá přes 90% zemědělské půdy v USA, to je přes polovinu celkové půdy kontinentálních USA. Všechno další farmářství, včetně rostlinné stravy pro lidskou spotřebu, bavlna a tabák využívají pouze 10% z naší zemědělské půdy. Oproti 100 nebo 25 letům nazpět se velké půdní přebytky stávají věcí minulosti v USA. Díky erozi se půda ztrácí mnohem rychleji, než se nová stačí vytvořit. V ideálních zemědělských podmínkách se půdní formace mohou uložit v rozsahu 1 palce každých 30-100 let. H.H. Bennett první vedoucí Služby pro zachování půdy USA oddělení zemědělství udává průměrnou půdní produkci 1 palec každých 300 let. Ještě mnoho půdy může být v některých areách země ztraceno během desetiletí, roků nebo dokonce hodin.

3 miliony akrů země za rok je ztraceno živočišnou výrobou. Někteří předpokládají nedostatek půdy v r. 2000.

Voda

Země je pouze začátek problémů způsobených živočišným zemědělstvím. Jedním z dominantních problémů amerického západu je nedostatek vodních zdrojů. My jsme tak rozhazovační v našem užívání zemních zásob vody k zavlažení úrodné země, že na mnoha územích vodní plochy ubývají po stovkách stop. Jestliže budou současné trendy pokračovat Ogallala aquifer - podzemní vodní rezervoár, který přináší mnoho vody užívané farmáři v západních zemích USA, bude spotřebován v r. 2020. Jako výsledek, farmářství na velkých územích Texasu, Oklahomy a Nebrasky bude muset být ve většině zastaveno.

Znečištění

Znečištění vody zemědělstvím je ještě více komplikováno odpady z chovu zvířat a pesticidy kontaminujícími mnoho z vodních zdrojů.

Čistá voda je ve většině bez minerálů, ale zemní voda obsahuje malé množství minerálů. Když je zemní voda užívána pro zavlažování a díky jejímu vypařování se stává mnohem slanější. Jak prosakuje skrze půdu, stává se půdní nebo zemní voda více slanou. Po určité době se farmářství stává nemožné. Mineralizace zemních vodních zásob se stává hlavním znečišťujícím problémem na mnoha územích, kde je užíváno zavlažování. To je také vážný problém na mnoha pobřežních územích, kde pokles zemních vodních kanálů dovoluje mořské vodě proniknout do podzemních zásob čerstvé vody.

Podle Amerického oddělení pro zemědělství je zemědělství nejrozšířenější zdroj neustávajícího znečištění. Například, znečištění Chesapeake Bay trpí hlavně přemírou živin pocházejících z umělých hnojiv a živočišných odpadů. Ve srážkovém roce 81% dusičnanového znečištění pochází z farmářských úniků, zatímco 64% problému s fosforem přináleží zemědělství. Hlavní zdroje tohoto znečištění jsou z hnojiv, kukuřice a sojových fazolí, které se pěstují pro výkrm dobytka.

Potřeba vody se stává stále větší. Mezi lety 1950 a 1975 se spotřeba vody v severní Americe zdvojnásobila a bude prakticky dvojnásobná znovu v r. 2000. Zemědělství je odpovědné za polovinu spotřeby vody a blíží se 80% spotřeby vodních zdrojů v USA.

Vlastně všechno užívání vody v zemědělství může být přisouzeno živočišnému zemědělství a masné konzumaci. Kdyby USA byly vegetariánské, pouze trochu naší země by potřebovalo být zavlažováno, tak by byl okamžitě vyřešen jeden z nejvíce nepoddajných problémů amerického zemědělství.

Odlesňování

Před 20 lety USA exportovaly stavební dříví, dnes ho dováží, přidávají tak k našemu obchodu deficit v bilionech dolarů. Miliony akrů zalesněné země v USA jsou ztráceny každý rok pro bezlesé využívání. 2/3 těchto ploch, které jsou odlesňovány se využívají pro pastvu dobytka.

Akrové nutriční výsledky z některí rostlinné a živočišné potravy.

Potraviny Kalorie Proteiny Vápník

oves 2760 110 400
brokolice 1220 137 3900
mléko 410 22 750
drůbež 330 54 20
hovězí 110 14 6

Kalorie jsou v tisících Kkalorií, proteiny v kg, vápník v g. Podle USDA statistiky zemědělství 1979 a USDA Nutriční hodnoty amerických potravin 1975, C.W.Cook etc.

Pastva

Proponenty chovu dobytka často prohlašují, že příležitost v chovu dobytka je v tom, že můžete užívat zem, která je příliš skalnatá, příkrá nebo neúrodná, aby byla využitelná pro pěstování rostlinných sklizní. Zvířata mohou strávit rostliny, které jsou pro lidi nevyužitelné. Je také prohlašováno, že není nedostatek vhodné půdy pro pěstování úrody. Vláda USA platí lidem , aby nefarmařili. Proč neužívat tuto potravu ke krmení dobytka?

Především argumenty uvedené výše ignorují četné fakty. Pastva ničí půdu jejím rozdrcením - pošlapáním dobytkem, který se pohybuje po poli a také odstraněním vegetace. Pošlapání, rozmělnění a udusání půdy zase podporuje větrnou a vodní erozi. Voda se nemůže dostat do půdy a tak dešťové srážky tečou po povrchu a vytvářejí více šancí pro záplavy. Když, je jednou vegetace zničena, fyzikální vliv deště hrozivě posiluje problém eroze. Konečný výsledek je často vytvoření pouště.

Příklady tohoto procesu jsou vidět na jihozápadě USA. Početné příklady existují na nyní neúrodných územích, kde byl hustý porost bavlníků a jiné vegetace. V údolí San Pedro, hojná vegetace v r. 1870 byla téměř celá zničena kolem r. 1900 pastvou.

Poničení pastvou je pravidlem, ne výjimkou. Dokonce John Block,conservative Sec. of Agriculture under Přes. Reagan, prohlásil, že 60% vší rančerské půdy je poničeno pastvou. Je to téměř nevyhnutelné. Čím více dobytka máte na území, tím více "produktivní" se půda stává, dokud tam je.

Jiný problem s pastvou je, že to soutěží s mnohými nepotravinovými využitími půdy. Téměř každá půda využitelná pro pastvu je použitelná pro růst stromů. Lesy jsou samozřejmě nezbytností ekonomickou i nezbytností životního prostředí. Další problém s pastvou je praktický. Více a více rančerů se obrací k množstevnímu zemědělství a závodnímu farmaření , kde zvířata jsou krmena potravou vyrostlou na dobré úrodné půdě. Dobytek chovaný tímto způsobem vykazuje více chutný typ hovězího a to mu pomáhá snadněji jej dostat na trh.

Argumenty pro pastvu chybují ve více věcech. Je dosti země kolem? Ne, pokud by celý svět žil americkým životním stylem. U.S. spotřební způsoby vyžadují okolo 2 akrů sklizňové země a 4,4 akry pastvové země na osobu. Co když se pokusíme dostat okolní svět na americkou životní úroveň?

Naše současná světová populace 4 bilionů předpokládá 8 bilionů akrů sklizňové země a 17,7 bilionů akrů pastvové země. Pouze 3,7 bilionů akrů sklizňové země a 7,5 bilionů akrů travnatých pastvin existuje ve světě.

Na první pohled se může zdát, že my bychom mohli produkovat z více půdy. Avšak většina země potenciálně obdělávatelné má nízkou kvalitu půdy a je obtížné toho dosáhnout. Také, tento typ expanze by mohl být na úkor lesů. I, kdybychom využili nízko kvalitní půdu, potřebovali bychom k tomu energii pro intenzivní zúrodňovací a zavlažovací systémy.

Ryby

Obrat k rybám by v mnohém nepomohl. Jsou již znamení, že v tomto velmi energeticky intenzivním průmyslu je již mnoho oblastí v oceánech vyloveno. Celé globální rybářství na světě, pokud by bylo rozděleno mezi světovou populaci by znamenalo pouze několik uncí ryb na osobu na týden.

Energie

Mnozí jsou ohromeni z velké produktivity západního zemědělství. Co se přehlíží je, že je využíváno neuvěřitelné množství energie. Téměř 20-30% naší úplné energetické spotřeby jde do našeho potravinářského systému nějakým způsobem. My v U.S. využíváme více než dvakrát tolik energie na jídlo, než kolik spotřebují národy třetího světa na všechny účely dohromady.

Masná produkce je velmi energeticky náročná. Znamená to 5-20 kalorií fosilních paliv k vyprodukování 1 kalorie potravinové energie ve formě masa. Na druhou stranu,je potřeba 1 nebo 1 kalorie fosilních paliv k vyprodukování 1 kalorie rostlinné energie. Krátce, dokonce i v energeticky intenzivním západním zemědělství, produkce rostlinné potravy je 10 až 100x více výkonná v termínech energie, než masná produkce.

Půda, půdní využití, voda a energie mají reálný vliv na světovou potravinovou situaci. Důvodem, že USA mohou pokračovat v jejich mimořádné stravě rok za rokem je, že jsme obdařeni jedněmi z nejbohatších zdrojů zemědělské půdy na světě. Ale proč jsou USA tak unikátně požehnány, když jiné národy na světě bojují za mnohem méně kvalitní půdu, vodu a lesní zdroje?

Poučení z historie

Skutečně, americký kontinent nebyl lepší než zbytek světa před dlouhou dobou, a to je důležitá lekce k poučení.

V minulých časech měl ostatní svět mnoho hodnotné půdy. úrodný půlměsíc, který obývá v současné době Irán a Irák, nebyl neúrodnou pouští jako je dnes, to byla opravdu úrodná půda produkující bohatou sklizeň.

Severní Afrika byla obilnicí římského imperia, dnes je to poušť. Alexandr Veliký pochodoval skrze lesy v Indii, které jsou nyní beze stromů. Většina Sahary nebyla pouští v minulých časech, ve středu vysychající země můžeme najít fosilní pozůstatky rostlinného života a překypující divočiny, která existovala pouze krátce před nárůstem lidského zemědělství.

Co se stalo? Odpověď je depresivní, ale předpověditelná. Velká masná konzumace není moderní vynález. Ranné řecké, římské, arabské a indické civilizace se zaměřily na jezení masa. Dokonce ve starobylých zdrojích jsou hojné evidence o destruktivních efektech na prostředí ze zdrojů intenzivního zemědělství, lesy byly káceny pro chov dobytka, přílišné zavlažování k uspokojení ke vzrůstajícím potravním požadavkům, spasení dobytkem a postupná redukce úrodné půdy až ke stavu pouště. úplná půdní ztráta v historii je odhadnuta jako větší než souhrn veškeré kultivované půdy v současné době na celém světě.

Důvod, že USA jsou tak unikátně obdařeny je, že civilizace pouze relativně nedávno dorazila na jeho břehy. Ale jestliže evidence toho, co se stalo v minulých 200 letech je indikací budoucnosti, éra bohatých a lehce vytěžitelných zemědělských zdrojů brzy skončí. Situace v ostatním světě je kritická. Etiopie je pouze vrcholkem ledovce. V centrální a jižní Americe lesní kácení pro pastvu dobytka je hlavní ekologický problém. Zpráva Global 2000 odhaduje, že vlastně všechny z přístupných lesních pozemků u méně se rozvíjejících národů budou vytěženy v r. 2020.

Při vegetariánské stravě, má svět dosti zdrojů nakrmit několikrát současnou světovou populaci. Dokonce i kdyby byly politické a dopravní problémy vyřešeny, svět nemůže být nasycen americkým typem stravy založené na mase.

Tak dlouho dokud bude menšina světové populace vyžadovat velká kvanta masa, bude boj na život a smrt o jídlo někde ve světě. Proč Rusko dováží obilí? Oni mají více než dost potravy pro lidi. Oni potřebují nakrmit jejich krávy. Na středním východě Západní břeh je tak důležitý, protože je zdrojem vody. Občané Mozambiku trpí hladem, protože po revoluci si vybrali masnou produkci. Centrální a jižní Amerika jsou roztrženy kvůli nedostatku půdy a požadavku půdní reformy - požadavku, který půdní intenzivní systém masné produkce může pouze definitivně zhoršit.
Dotazník není zadán


Napište svůj názor

*
*
*
*

* Vložením jakékoliv odpovědi se celé téma posune nahoru jako nejnovější, nevkládejte proto reakce na jiné téma bez použití odkazu 'odpovědět'.


Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.